ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1Д/20

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 05-1069/20 од 25.05.2020. године, Јавно предузеће „Пословни простор“...