На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 05-1069/20 од 25.05.2020. године, Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац упућује:

Позив за подношење понуде

За поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1Д/20

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије

Рок за достављање понуда је 04.06.2020. до 10 часова.

Све додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се тражити путем факса на број 011/8724-740, 8721-547, путем електронске поште на адресу: z.obradovic@poslovniprostorobrenovac.rs или дописом на поштанску адресу: ЈП „Пословни простор“ Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац са назнаком на лицу коверте „Додатне информације за ЈНМВ 1Д/20“

Накнадна обавештења везана за ЈНМВ 1Д/20 биће објављена на овој страници.

Преузмите документацију у PDF:

[wpyog-document id=2]

[wpyog-document id=3]

Одлука о додели уговора – Предмет ЈН електричне енергија

[wpyog-document id=4]