На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 05-1069/20 од 25.05.2020. године, Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац упућује: Позив за...